sponzorujemeobchodní podmínkyjak nakupovatvelkoobchodzajímavé odkazykontakty
přihlásite-shopakční zbožízajímavé článkyfotogalerie nejsledovanější
 
anketa
Co u vás rozhoduje při výběru sportovní výživy? Cena produktu   33%
Složení produktu   35%
Výrobce produktu   32%
Celkem hlasovalo 1193 uživatelů.
 
Kolik měsíčně utratíte za sportovní výživu? 100-500 Kč   35%
501-1500 Kč   22%
1501-2500 Kč   20%
2501 Kč a více...   23%
Celkem hlasovalo 2543 uživatelů.
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fitness-produkty.cz

I.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to prodávajícího Fitness produkty s.r.o. a kupujícího, kdy tyto smluvní strany uzavírají kupní smlouvy na dálku prostřednictvím serveru www.fitness-produkty.cz. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.fitness-produkty.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
 2. Prodávající podniká na základě zápisu v obchodním rejstříku, zapsáno u rejstříkového soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 28711, dne 18. 7. 2005, IČ: 26866196, s místem podnikání Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 820/267, 709 00. Prodávající při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke kupujícím podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 52 a násl., ustanoveními části osmé občanského zákoníku, především ust. § 588 a násl. zákona a ust. § 612 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
 4. Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VOP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

II.

 1. Na základě objednávky kupujícího se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek níže uvedených v těchto VOP.
 2. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, a hlavní charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží, která je včetně DPH. Přiložené fotografie jsou pouze ilustrativní a prodejce si vyhrazuje právo na jejich změnu. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny. Ke každé zásilce zboží bude přiložen daňový doklad s možností odpočtu DPH – prodávající je plátcem DPH.
 3. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na internetových stránkách, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Objednávka zboží představuje návrh kupní smlouvy. V objednávce kupující uvede především své údaje – identifikaci kupujícího, dále požadované zboží včetně kupní ceny a dále způsob požadovaného dodání objednaného zboží, jakož i místo – adresu kam má být zboží dodáno.
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.
 5. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
 7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do dvou měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky jakož i kupní smlouvy zaniká.
 8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je:
  • buď zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo
  • předá kupujícímu v provozovně, resp. pobočce prodávajícího, kde lze uskutečnit výdej zboží.
 9. Pokud bude zboží kupujícímu zasláno poštou nebo prostřednictvím dopravce uhradí kupující poštovné či přepravné. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného či přepravného je uvedena níže a jeho výše je v závislosti na ceně objednaného zboží. Zasílá-li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 10. Doba expedice zboží je od 2 do 5 pracovních dnů (dle množství objednávaného zboží), od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud by expedice zboží trvala déle než 5 pracovních dnů, bude o tom kupující vyrozuměn. V případě, že část zboží lze vyexpedovat dřív a kupující toto výslovně požaduje, lze objednávku rozdělit na dvě části a zboží dodat ve dvou částech.
 11. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese místa dodání nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese pro dodání zásilky nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
 12. Přebírá-li kupující zboží v pobočce prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v pobočce prodávajícího ve stanovené době určené prodávajícím, podle předchozí věty tohoto článku, a nesjedná-li si kupující s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
 13. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při jeho převzetí zaplatit kupní cenu, a to v hotovosti. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
 14. Kupující je při dodávce zboží povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Při ceně objednaného zboží do 1500,- Kč, činí poštovné či přepravné 115,- Kč (Česká pošta), nebo 99,- Kč (PPL), při ceně zboží od 1 501,- Kč činí poštovné či přepravné 0,- Kč. Poštovné na Slovensko je účtováno následně: při dodání zboží PPL je poštovné 330,- Kč při objednávce do 2000,- Kč při objednávce nad 2000,- Kč je poštovné 230,- Kč. Při dodání Slovenskou poštou je rozděleno poštovné takto: při objednávce do 80 EUR je poštovné 5 EUR, při objednávce nad 80 EUR je poštovné 2,40 EUR, při objednávce nad 100 EUR je poštovné zdarma.
 15. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 16. Po předchozí vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, je možno zajistit doručení zboží prostřednictvím prodávajícícho.

III.

 1. Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující však není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 2. Kupující je povinen v případě odstoupení učinit písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a toto zaslat poštou na adresu prodávajícího uvedenou v článku I. těchto VOP, případně doručit osobně. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 3. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
 4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma daňového dokladu. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 5. Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o
  • náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,
  • o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce
 6. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

IV.

 1. Kupující je povinen dodané zboží po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
 2. V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, pokud:
  • je dodáno v odpovídajícím množství, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
  • odpovídá požadavkům právních předpisů, odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
 4. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 5. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 6. Záruční doba na potravinářské zboží činí 8 dnů, záruční doba na jiné spotřební zboží či 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo připojeném návodu vyznačena lhůta k použití věci (zboží), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
 8. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.
 9. Pokud kupující obdrží vadné či poškozené zboží je povinen vady obratem oznámit na emailové adrese obchod@fitness-produkty.cz nebo telefonicky na čísle +420 739 204 561, případně písemně na adresu prodávajícího nebo osobně v pobočce prodávajícího.
 10. Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady a návrh na způsob vyřízení reklamace.
 11. Kupující je oprávněn v důsledku vady zboží uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 12. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zboží, které je reklamováno se vrací doporučeně na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve kupujícího, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.
 13. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna zboží.

V.

 1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které mu poskytne kupující je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
 2. Žádné osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou předány třetí osobě s výjimkou obchodních partnerů zajišťujících platební styk a to vždy jen v rámci jedné konkrétní platby. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu. Data kupujícího nebudou poskytována reklamním, marketingovým ani jiným společnostem a budou tedy chráněna před zneužitím.
 3. Kupující využíváním služeb internetového obchodu www.fitness-produkty.cz dává souhlas se shromažďováním osobních údajů. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má kdykoliv právo žádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů z databáze.

V.

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
 2. Ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především ustanoveními občanského zákoníku.

Proč my?
Protože místo fitness dárků nízké ceny, které jsou již dnes vypracované, jako může být Vaše postava. V našem fitness shop naleznete nejen to nejlepší pro fitness, ale také bezkonkurenční ceny. Naleznete zde spousty odborných článků nejen o fitness. Své úspěchy můžete vložit do fotogalerie, pokecat o fitness problematice na našem fitness shop fóru. Náš fitness shop má pro Vás připraveny cenově výhodné balíčky fitness produktů a různé speciální akce. Neváhejte už ani chvíli a buďte s námi fitness!

Historie firmy
Firma Fitness produkty s.r.o. vznikla v roce 2008 jakožto subjekt zabývající se především prodejem suplementů. Začínali jsme jako e-shop s prodejem všech fitness doplňků stravy, nejen pro sportovce. Postupem času jsme rozšířili svoji působnost i na kamennou prodejnu, která sídlí v Ostravě.

Obchodní strategie
V současnosti fitness shop působí jako e-shop a prodejna fitness produktů, která se snaží nabídnout zákazníkovi veškerý komplet fitness zboží, který ke svému cvičení potřebuje, na jednom místě – fitness shop. Na fitness e-shopu se snažíme dát prostor všem sportovcům, kteří se chtějí zviditelnit pomocí fotogalerie. Založili jsme také diskuzní fórum, kde si návštěvníci našich stránek mohou sdělovat všechny potřebné informace a zkušenosti s fitness výrobky, pokládat dotazy na naše redaktory ohledně výrobků, složení či dostupnosti fitness zboží. Snažíme se na našem e-shopu poskytovat veškeré informace ohledně zdravé výživy, sportu prostřednictvím sekce zajímavých článků nejen o fitness, které jsou děleny do kategorií. Kategorie mají název: aminokyseliny, diety a spalovače, kreatiny, proteiny, sacharidy, iontové nápoje, energetické nápoje, kloubní preparáty, vitamíny a minerály, zdravá výživa, životní styl. Každá kategorie obsahuje články zabývající se danou fitness problematikou. Veškeré články píší odborníci, kteří se danou problematikou zabývají. Speciální kategorie jsou rozhovory. Zde se nachází rozhovory se slavnými českými sportovci jako jsou např. Mistryně světa ve fitness Gabriela Kubešová, Mistr Evropy v kulturistice Martin Dráb, devítinásobný mistr republiky a držitel světového rekordu v ultramaratonu Vlastimil Dvořáček a mnoho dalších, kteří se snaží přiblížit čtenářům svět sportu, úspěchu a dřiny. Další velice zajímavá kategorie má jméno Gabriela Kubešová. Zde přibližuje Mistryně světa Gabriela Kubešová všem ženám cviky, které jsou pro ně vhodné, radí ve správné stravě či jak cvičit v těhotenství. Snažíme se na našich stránkách soustředit slavné sportovce všech druhů sportů, kteří se chtějí podělit s našimi čtenáři s radami, triky a tipy daného sportu.

Co najdete v katalogu
Budete-li si prohlížet fitness shop katalog fitness výrobků na internetu, najdete zde vše co nejen sportovec, ale i každý člověk, který se chce udržet zdravý a fit, potřebuje. Vitamíny, minerály všech druhů, fitness nápoje jako aloe vera, carnitin drinky, kreatiny, proteiny, sacharidy, speciální fitness produkty, tyčinky a gely, spalovače ve všech různých formách, aminokyseliny, energetické nápoje, iontové nápoje i dárkové šeky, kterým můžete udělat radost svým blízkým.

Náš sortiment
fitness shop je prodejcem všech možných a dostupných značek fitness výživy, které se na trhu nachází. V našem sortimentu najdete fitness výrobky prvotřídní kvality. Od českých, slovenských, amerických, anglických, německých či belgických výrobců fitness.

Dorian Yates
Fitness shop je výhradním dovozcem fitness značky Dorian Yates. Dorian Yates je 6ti násobný Mr. Olympie, má svou řadu fitness produktů Ultimate protein formula. Dorian Yates Ultimate PROTEIN Formula poskytuje optimální rovnováhu uvolněných proteinových částic, peptidů a aminokyselin pro maximální proti-katabolickou aktivitu, růst svalové hmoty a zlepšení sportovních výkonů. Další fitness výrobek z řady Dorian Yates Ultimate lean gain formula, poskytuje optimální rovnováhu uvolněných proteinových částic, peptidů a aminokyselin pro maximální aktivitu, nárůst svalové hmoty a podporu sportovního výkonu. Vynikající fitness produkt Energetický nápoj Dorian Yates Ultimate nox pump formula – vědecky vyvinutý energetický fitness nápoj pro zvětšení objemu svalů. Obsahuje zdokonalenou formu nejkvalitnější sportovní výživy, zahrnující Nitric Oxide propagátory, kreatin, aminokyseliny, fosfáty, vitamíny, rostlinné výtažky a komplex sacharidů, které podporují rychle čerpání energie, posilují odolnost, sílu a pevnost. Další výrobek Dorian Yates glutamine ultimate formula speciální formulace napomáhající proteinové vstřebávání. Poslední z řady fitness produktů Doriana Yatese Creatine – tato formule napomáhá růstu objemu svalu, energii, vytrvalosti a výdrži.

Proteiny
Mezi sortiment našeho fitness shop patří značky jako San vyrábějící fitness proteiny 100% pure whey platinum ve váze 2270 gramů nebo 4540 gramů, fitness spalovače Tight extreme a Tight hardcore, fitness aminokyselina Bcaa Pro 5000, oblíbený fitness gainer profesionálů v Americe – Myodrive Massive gainer ve váze 2380g, Tribuvar – stimulant z byliny Tribulus terrestris, známý taky jako kotvičník. Nehormonální přípravek k rychlejší fyzické a psychické regeneraci. Patříme mezi první distributory nového produktu firmy San V 12 Magnum 3v1. V 12 Magnum 3v1 je jediná 3 v 1 před, během a potréninkovým přípravkem svalovým palivem dovedeným mnoha výzkumy k dokonalosti.

Nejlepší značky
Optimum Nutrition – tato fitness značka se řadí mezi prvních deset nejlepších fitness značek světa a náš fitness shop prodává její sortiment. Zabývají se fitness aminokyselinami Amino 2222 v balení 160 nebo 325 cps; nebo ve formě tekuté Amino 2222 liquid, bcaa s obsahem Leucin, Isoleucin, Valin. Proteiny: 100% whey gold standard, 100% Soy protein, 100% egg protein. Fitness sacharid Serious mass se řadí mezi jedny z nejlepších vynikajících přípravků napomáhající růstu svalové hmoty. Ve své řadě fitness výrobků nesmí chybět Tribulus 625cps.

Výrobci
Každý fitness výrobce, kterého jmenujeme: Weider, ABB, ALLMAX, AMINOSTAR, ATP, AXIS LABS USA, BSN, CARNELABS, CYTOGEN, DYMATIZE, FIZOGEN, GASPARI NUTRITION, INNER ARMOUR, INTERACTIVE, KOMPAVA, MEGA PRO, MET-RX, MILLENIUM SPORT TECHNOLOGIES, MUSCLETECH, MVP, NANOX NUTRICEUTICALS, NUTREND, NUTREX, PENCO, PROMIL, PVL NUTRIENS, RAINER NUTRITION, SCI-FIT, SPORTLABS, SURVIVAL, SVEN, SYTRAX, TWINLAB, ULTIMATE NUTRITION, UNIVERLAS NUTRITION, VITA HARMONY, VITALMAX, VPX SPORT má samozřejmě celou svou řadu fitness výrobků od proteinů, které se dělí obsahově a váhově, sacharidy, gainery, spalovače, které můžeme mít ve formě tobolek, kapslí či v pitné formě, speciální fitness produkty, kreatiny ve formě čistého monohydrátu, kre-alkalynu, creatinu ethyl esteru či kre-alkatechu, které jsou ve formě kapslí, tobolek či prášku, aminokyseliny, fitness energetické nápoje, fitness iontové nápoje na doplnění všech potřebných vitamínů a iontů, kloubní výživa. Mimo to je možné v našem fitness shop zakoupit i kulturistické rukavice, opasky, trháky. Nesmíme taky zapomenout na proteinové tyčinky, gely, l-carnitinové tyčinky nebo energy tyčinky. Speciálním druhem našeho sortimentu jsou i stimulanty energie nejen pro sportovce, ale i pro studenty, manažery či řidiče.

Další výrobci
V našem fitness shop nemůžeme opomenout fitness výrobce, kteří se zabývají výhradně jedním druhem zboží. Firma Gramme-Revit Gmbh s výrobkem HYAULITIDIN HC AKTIV, která představuje zcela novou generaci přípravku v intenzivní péči o pohybový aparát a jeho výživu. HCK se vyrábí pouze z přírodních produktů a jako doplněk fitness stravy nahradí nedostatek kyseliny hyaluronové a chondroitin sulfátu v pohybovém aparátu.

To ostatní
Speciálním fitness výrobkem, který si u nás v fitness shop můžete zakoupit je i fitness nápoj Aloe vera od firmy Makabo. Aloe vera podporuje organismus metabolismus a imunitní sytém, napomáhá lepšímu trávení,tvorbě a zlepšení kožní tkáně.

To vše můžete zakoupit na na našem fitness e-shopu. Na prodejně je možné navíc zakoupit i sportovní oblečení české značky Lowell pro.

Důležitost proteinů
Víte proč jsou proteiny důležité? Protože podporují růst svalů. Ke správnému růstu svalů potřebujete přijmout 2 – 2,5 gramů proteinů na 1 kg váhy, ale pozor, nejde o to kolik proteinů sníte, ale o to, kolik jich jde do svalů. Vhledem ke složitosti problematiky kolem vhodných a nevhodných typů proteinů, je nejlepší způsob zakoupení vhodného fitness přípravku. Z našeho bohatého fitness shop sortimentu si můžete vybrat vhodný fitness přípravek. Například: fitness Super mass gainer, Actions Whey Gainer, Brutal gainer, Mutant Mass Gainer.

Co je to protein?
Protein je přírodní látka, která je podstatou všech organismů. Je to vysokomolekulární přírodní látka, která se skládá z aminokyselin. V proteinech jsou aminokyseliny vzájemně vázány aminoskupinami -NH2 a karboxylovými skupinami -COOH amidovou vazbou -NH-CO- (amidy), která se v případě proteinů nazývá peptidická vazba. Náš fitness shop má bohatý sortiment fitness doplňků stravy, obsahující správné fitness proteiny umožňující růst svalů. Například: Super mass gainer, Actions Whey Gainer, Brutal gainer, Mutant Mass Gainer.

Proteiny
Základní látka všech živých organizmů. Proteiny umožňují růst svalové hmoty a také regeneraci svalových vláken. Náš fitness shop má bohatý sortiment fitness doplňků stravy, obsahující správné fitness proteiny umožňující růst svalů. Například: Super mass gainer, Actions Whey Gainer, Brutal gainer, Mutant Mass Gainer.


© 2008–2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek
Všechna práva vyhrazena. Kopírování nebo další publikování obsahu stránek je bez písemného souhlasu zakázáno.
RSS 2.0 | Mapa stránek